OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mikołaj Lemański

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Orsza

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Orsza

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 15.12.1937

Wyrok: 19.03.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-7 kk RFSRR - agent polskich organów wywiadowczych

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.04.1938

miejscowość: Orsza

Rehabilitacja: 11.10.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 11181-p