OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Malinowski

Imię ojca: Kornel

Rok urodzenia: 1875

Miejsce urodzenia: Siemaki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tungusowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kriwoszeiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 27.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego