OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Pękalski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Kreczewice

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowgorodzka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowgorodzki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Łuka Pierwaja

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czudowski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowgorodzka

Wykształcenie: piśmienny

Zawód: kucharz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.10.1937

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 12.06.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowgorodzkiego