OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Pietrukowicz

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1875

Miejsce urodzenia: Piesczanka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: prużański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Orsza

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Orsza

Areszt: 05.02.1938

Wyrok: 16.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-4, -6 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Orsza

Rehabilitacja: 13.02.1966

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 13355-p