OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Julian Bobrycki

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Nowaja Rożanka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lidzki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Uborok

Wykształcenie: podstawowe

Miejsce pracy - miejscowość: Uborok

Areszt: 26.12.1937

Wyrok: 23.04.1938

Organ Sądzący: organ sądowy

Oskarżenie: art. 68 - szpiegostwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 24.05.1938

Rehabilitacja: 05.07.1961

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Mohylewskiego, 7468-SN