OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Eugeniusz Swaryczewski

Imię ojca: Mikołaj

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Grójec

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Narodowość: Polak

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.02.1938

Wyrok: 14.03.1938

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 6

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.06.1938

Rehabilitacja: 05.01.1961

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 17806-s