OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Stanilewicz

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Wilno

Narodowość: Polak

Zawód: szofer

Miejsce pracy - miejscowość: Wiaźma

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 07.02.1938

Wyrok: 09.04.1938

Organ Sądzący: Kolegium NKWD

Oskarżenie: art. 58 - 6, 10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 15.05.1938

Rehabilitacja: 20.02.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 12528-s