OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Tomasik

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Tekos

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gelendżycki

Kraj, republika ZSRR: Kraj Azowo-Czarnomorski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Owrażnyj

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kołpaszewski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: majster

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 18.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego