OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Czerniecki

Imię ojca: Albin

Rok urodzenia: 1911

Miejsce urodzenia: Serbinowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czudnowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: student

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.02.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: członek polskiej organizacji kontrrewolucyjnej

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 06.11.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski