OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Buławski

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Lachowszczino

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Bogosłowskie Kopi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nadieżdiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Zawód: robotnik

Areszt: 18.12.1937

Wyrok: 15.01.1938

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.04.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego