OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Ankudowicz

Imię ojca: Andrzej

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Sławicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mogoczino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kriwoszeiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: sprzedawca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 27.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego