OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teofil Giełbutowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Michajłowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowosybirska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bogorodzki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pikowka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: parabielski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: podstawowe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 15.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego