OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Roman Gordyjewicz

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1914

Miejsce urodzenia: Szestaki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mogoczino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kriwoszeiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: robotnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego