OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Siwienia

Imię ojca: Zinowij

Rok urodzenia: 1897

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Czernaja

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bołotniński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowosybirska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: przewodniczący kołchozu

Areszt: 11.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: kontrrewolucyjna grupa faszystowsko-dywersyjna (art. 58-6-9-10-11 kk RFSRR)

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 30.05.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego