OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Barkowski

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Barkowszczyzna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mogoczino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: kriwoszeiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Wykształcenie: analfabeta

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 29.04.1938

Oskarżenie: Polska Organizacja Wojskowa

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 00.06.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego