OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Olszewski

Imię ojca: Maksym

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Bolszaja Żernowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowosybirsk

Wykształcenie: średnie

Zawód: dyżurny

Areszt: 23.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: grupa kontrrewolucyjna (art. 58-6-9-11 kk RFSRR)

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 23.08.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego